Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοίτους ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ”με τις βασικές γνώσεις διεξαγωγής του εμπορίου, που θα χρειαστούν στην οικονομική τους δραστηριότητα. Επίσης, να τονίσει τη σπουδαιότητα του εμπορίου για την οικονομική ζωή και ανάπτυξη του ανθρώπου και να επισημάνει την επίδρασή του σε όλους τους άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Ειδικότερα οι μαθητές με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν αναμένεται να κατανοήσουν το ρόλο του χρήματος ως μέσου συναλλαγής. Αναφέρουν τις βασικές αρχές διεξαγωγής του εμπορίου. Αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα του εμπορίου για την οικονομική ζωή και δραστηριότητα του ανθρώπου.αναφέρουν την επίδραση του εμπορίου στους άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Εξηγούν τη σκοπιμότητα και τη σημασία των εμπορικών εγγράφων, τα οποία οφείλουν να εκδίδουν οι έμποροι σε κάθε συναλλαγή. Αναλύουν τις σύγχρονες Χρηματιστηριακές και Τραπεζικές δραστηριότητες. Αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα, τα πεδία εφαρμογής και τις επιπτώσεις του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος “Σύγχρονου περιβάλλον Γραφείου” είναι οι μαθητές να :

αποκτήσουν σφαιρική γνώση όλων των εργασιών του γραφείου.

βοηθηθούν στην ανάπτυξη των διανοητικών τους ικανοτήτων και στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να μπορούν εύκολα να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της σύγχρονης επιχείρησης.

αποκτήσουν άρτια θεωρητική κατάρτιση και να εξασφαλίσουν επαρκή πρακτική εξάσκηση, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τα διδαχθέντα ως υπάλληλοι Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αλλά και να διεκπεραιώνουν τις προσωπικές τους υποθέσεις ως συνειδητοί πολίτες, που συναλλάσσονται με αυτές.

διαμορφωθούν άτομα ευέλικτα και αποτελεσματικά, που θα συμβάλλουν δραστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των εργασιών του γραφείου.

Ο γενικός σκοπός της ενότητας Λογιστικά φύλλα είναι, να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες στο χειρισμό λογιστικών φύλλων.

Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να ...δημιουργούν τύπους.δημιουργούν γραφικές παραστάσεις.χρησιμοποιούν έτοιμες συναρτήσεις.διαχειρίζονται καταλόγους

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος αυτού είναι, να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη δημιουργία και τη μορφοποίηση ενός κειμένου.Οι μαθητές πρέπει να :

Διαμορφώνουν ένα κείμενο ανάλογα με τον τύπο του.

Προτείνουν λύσεις σε προβλήματα διαμόρφωσης κειμένου.

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει στους μαθητές ένα δομημένο σύνολο γνώσεων που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται εκ των προτέρων τι προσδοκά από τη συμπεριφορά τους το δίκαιο, ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τις σχέσεις τους χωρίς τον κίνδυνο να υποστούν αιφνιδιαστικά τις δυσάρεστες συνέπειες της παράβασης κάποιου νόμου.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι :

Η κατανόηση του ισχύοντος δικαίου στη ρύθμιση της κοινωνικής συμβίωσης.

Η κατανόηση της υποχρεωτικότητας και εξαναγκαστότητας των κανόνων δικαίου.

Η γνώση του ισχύοντος δικαίου από το μαθητή για την αυθόρμητη και χωρίς αμφισβήτηση συμμόρφωσή του στις ρυθμίσεις της έννομης τάξης.

Σκοπός του μαθήματος είναι :

να μάθουν οι μαθητές τις βασικές αρχές της σύγχρονης λογιστικής και να αποκτήσουν λογιστική σκέψη, που θα τους προετοιμάσει για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας ή για τη συνέχιση ανώτερων ή ανώτατων σπουδών στη Λογιστική.

Ειδικότερα οι μαθητές, με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, πρέπει να είναι σε θέση προσδιορίζουν με ακρίβεια την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης.παρακολουθούν τις μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης προσδιορίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δράση της επιχείρησης έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελέγχους στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.συγκεντρώνουν πληροφορίες και στατιστικά δεδομένα που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.

Σκοπός του μαθήματος είναι...

Η σε βάθος κατανόηση των οικονομικών εννοιών μέσω των θεωριών της ζήτησης, της προσφοράς κ.τ.λ.

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού συστήματος.

Η απόκτηση ενός υπόβαθρου οικονομικών γνώσεων, που θα προ-ετοιμάσει τους μαθητές για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή για τη συνέχιση ανωτέρων και ανωτάτων οικονομικών σπουδών.

Η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων συναφών με το περιεχόμενο του μαθήματος καθώς και η άσκηση των μαθητών / μαθητριών σε τρόπους σκέψης και μεθόδους εργασίας ανάλογες με το επίπεδο των γνώσεών τους.