Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ανθρώπινη δραστηριότητα που συνίσταται στη διαμεσολάβηση, στην ανταλλαγή και κυκλοφορία των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση, με στόχο το κέρδος.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι :

Η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών του Εμπόρου και των Εμπορικών Πράξεων.

Η κατανόηση της οργάνωσης τόσο του εμπορίου όσο και του εμπορικού επαγγέλματος.

Η γνώση μιας κατηγορίας εγγράφων (αξιόγραφα) με πολύ μεγάλη σημασία για τις συναλλακτικές σχέσεις και κατά συνέπεια για το εμπόριο.

Η κατανόηση της ρύθμισης των σχέσεων, που δημιουργούνται στο χώρο του εμπορίου, σύμφωνα με το νόμο.