Σκοπός του μαθήματος είναι :

να μπορεί να προσδιορίζει την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κάθε στιγμή.

Να παρακολουθεί τις μεταβολές της περιουσίας αυτής με τη χρησιμοποίηση του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

Να προσδιορίζει το οικονομικό αποτέλεσμα για ορισμένη χρονική περίοδο και να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις(Ισολογισμός, Απογραφή, Ισοζύγια κ.λ.π.),όπως ορίζει ο Νόμος.