Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να : γνωρίσουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών.

αποκτήσουν ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων διαφόρων εταιρειών, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ως βοηθοί λογιστές ή να συνεχίσουν ανώτερες οικονομικές σπουδές.