Κύριος σκοπός της διδασκαλίας της ξενόγλωσσης Αγγλικής ορολογίας στις ΕΠΑ.Σ είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, έτσι ώστε, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της σύγχρονης, συνεχώς διεθνοποιούμενης κοινωνίας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ακρίβεια και ευχέρεια στις διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις που θα παρουσιάζονται, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στο μελλοντικό επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.Παράλληλα, η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως ευρύτερο παιδαγωγικό σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, δηλαδή τη διεύρυνση του γνωστικού τους ορίζοντα, την ανάπτυξη των πνευματικών τους ικανοτήτων, την κοινωνική, πολιτιστική και αισθητική τους καλλιέργεια.